PeepSo Translations

Translation of Friends: Vietnamese

1 3 4 5 6 7
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
removed đã gỡ bỏ Details

removed

đã gỡ bỏ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/userautofriendslisttable.php:218
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This will be sent to a user when a friend request is received. Điều này sẽ được gửi đến một người dùng khi một yêu cầu kết bạn đã nhận được. Details

This will be sent to a user when a friend request is received.

Điều này sẽ được gửi đến một người dùng khi một yêu cầu kết bạn đã nhận được.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/friendsconfig.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Remove from list autofriends creation. Gỡ bỏ khỏi phần tạo các liên kết bạn bè tự động. Details

Remove from list autofriends creation.

Gỡ bỏ khỏi phần tạo các liên kết bạn bè tự động.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/userautofriendslisttable.php:167
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Remove Gỡ bỏ Details

Remove

Gỡ bỏ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/userautofriendslisttable.php:166
 • classes/admin/userautofriendslisttable.php:192
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Befriend All users. Kết bạn với tất cả người dùng. Details

Befriend All users.

Kết bạn với tất cả người dùng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/userautofriendslisttable.php:163
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Befriend All Users Kết bạn với tất cả người dùng Details

Befriend All Users

Kết bạn với tất cả người dùng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/userautofriendslisttable.php:162
 • classes/admin/userautofriendslisttable.php:191
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Actions Hành động Details

Actions

Hành động

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/userautofriendslisttable.php:90
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Friends Bạn bè Details

Friends

Bạn bè

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/userautofriendslisttable.php:89
 • install/activate.php:81
 • peepsofriends.php:218
 • peepsofriends.php:571
 • peepsofriends.php:574
 • peepsofriends.php:817
 • peepsofriends.php:882
 • peepsofriends.php:910
 • templates/friends/submenu.php:9
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Name Tên Details

Name

Tên

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/userautofriendslisttable.php:88
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Auto Friends Bạn tự động. Details

Auto Friends

Bạn tự động.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectionfriends.php:92
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Adding a user to the list below will automatically create friendship between that user and any newly registered user. It will not create friendships between this user and already existing ones. <br> To create missing friendship connections, please use the button on the right. Once clicked it'll add that user as friends to everyone else in your PeepSo community. <br> Removing user from the list below will <strong>NOT</strong> remove existing friendship connections. Thêm người dùng vào danh sách bên dưới sẽ dẫn đến việc tạo liên kết bạn bè tự động giữa người dùng đó với bất kì người dùng đăng kí mới. Việc này sẽ không tự động tạo liên kết bạn bè giữa người dùng này và các người dùng sẵn có. <br> Để tạo liên kết bạn bè còn thiếu, vui lòng sử dụng nút bên phải. Ngay khi được chọn, người dùng sẽ lập tức trở thành bạn bè với tất cả mọi người trong cộng đồng PeepSo của bạn. <br> Xóa bỏ người dùng ra khỏi nhóm sẽ <strong>KHÔNG</strong> xóa bỏ liên kết bạn bè đang có. Details

Adding a user to the list below will automatically create friendship between that user and any newly registered user. It will not create friendships between this user and already existing ones. <br> To create missing friendship connections, please use the button on the right. Once clicked it'll add that user as friends to everyone else in your PeepSo community. <br> Removing user from the list below will <strong>NOT</strong> remove existing friendship connections.

Thêm người dùng vào danh sách bên dưới sẽ dẫn đến việc tạo liên kết bạn bè tự động giữa người dùng đó với bất kì người dùng đăng kí mới. Việc này sẽ không tự động tạo liên kết bạn bè giữa người dùng này và các người dùng sẵn có. <br> Để tạo liên kết bạn bè còn thiếu, vui lòng sử dụng nút bên phải. Ngay khi được chọn, người dùng sẽ lập tức trở thành bạn bè với tất cả mọi người trong cộng đồng PeepSo của bạn. <br> Xóa bỏ người dùng ra khỏi nhóm sẽ <strong>KHÔNG</strong> xóa bỏ liên kết bạn bè đang có.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectionfriends.php:63
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
search Tìm kiếm Details

search

Tìm kiếm

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectionfriends.php:57
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Maximum amount of friends Số lượng bạn bè tối đa Details

Maximum amount of friends

Số lượng bạn bè tối đa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectionfriends.php:35
 • classes/admin/configsectionfriends.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Friend Request Ignored Yêu cầu kết bạn bị bỏ qua Details

Friend Request Ignored

Yêu cầu kết bạn bị bỏ qua

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/friendsrequests.php:555
 • classes/friendsrequests.php:565
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
PeepSo Friends Birthday Widget Widget sinh nhật của bạn bè trên Peepso Details

PeepSo Friends Birthday Widget

Widget sinh nhật của bạn bè trên Peepso

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:15:34 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/widgets/widgetfriendsbirthday.php:15
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 3 4 5 6 7
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as