PeepSo Translations

Translation of Photos: Vietnamese

1 2 3 5
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Photo %1$d of post %2$s Ảnh %1$d của bài %2$s Details

Photo %1$d of post %2$s

Ảnh %1$d của bài %2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosadmin.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Maximum file upload quota reached. Delete posts with photos to free some space. Đã đạt mức lượng file được tải lên. Xóa bài viết có hình ảnh để giải phóng lượt sử dụng. Details

Maximum file upload quota reached. Delete posts with photos to free some space.

Đã đạt mức lượng file được tải lên. Xóa bài viết có hình ảnh để giải phóng lượt sử dụng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosajax.php:373
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Only files up to %1$dMB are allowed. Chỉ cho phép file bằng hoặc dưới %1$dMB Details

Only files up to %1$dMB are allowed.

Chỉ cho phép file bằng hoặc dưới %1$dMB

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosajax.php:371
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Maximum photo upload quota reached. Delete posts with photos to free some space. Đã đạt mức lượng ảnh tải lên tối đa. Xóa bài viết có hình ảnh để giải phóng lượt sử dụng. Details

Maximum photo upload quota reached. Delete posts with photos to free some space.

Đã đạt mức lượng ảnh tải lên tối đa. Xóa bài viết có hình ảnh để giải phóng lượt sử dụng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosajax.php:369
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Maximum daily photo upload quota reached. Delete posts with photos to free some space. Đã đạt mức lượng ảnh tải lên tối đa trong ngày. Xóa bài viết có hình ảnh để giải phóng dung lượng. Details

Maximum daily photo upload quota reached. Delete posts with photos to free some space.

Đã đạt mức lượng ảnh tải lên tối đa trong ngày. Xóa bài viết có hình ảnh để giải phóng dung lượng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosajax.php:365
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image exceeds maximum photo size of %1$d x %2$d. Ảnh vượt quá kích cỡ tối đa cho phép %1$d x %2$d. Details

Image exceeds maximum photo size of %1$d x %2$d.

Ảnh vượt quá kích cỡ tối đa cho phép %1$d x %2$d.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosajax.php:165
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Only photos with a maximum of %1$d pixel height are allowed, please resize. Chỉ cho phép ảnh có chiều cao tối đa %1$d pixel, vui lòng chỉnh lại kích cỡ Details

Only photos with a maximum of %1$d pixel height are allowed, please resize.

Chỉ cho phép ảnh có chiều cao tối đa %1$d pixel, vui lòng chỉnh lại kích cỡ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosajax.php:161
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Only photos with a maximum of %1$d pixel width are allowed, please resize. Chỉ cho phép ảnh có chiều rộng tối đa %1$d pixel, vui lòng chỉnh lại kích cỡ Details

Only photos with a maximum of %1$d pixel width are allowed, please resize.

Chỉ cho phép ảnh có chiều rộng tối đa %1$d pixel, vui lòng chỉnh lại kích cỡ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosajax.php:159
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Only files up to %1$dMB are allowed Chỉ cho phép file bằng hoặc dưới %1$dMB Details

Only files up to %1$dMB are allowed

Chỉ cho phép file bằng hoặc dưới %1$dMB

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosajax.php:119
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Maximum file upload quota reached. Delete posts with photos to free some space Đã đạt giới hạn tải file lên tối đa. Xóa các bài viết có ảnh để giải phóng dung lượng Details

Maximum file upload quota reached. Delete posts with photos to free some space

Đã đạt giới hạn tải file lên tối đa. Xóa các bài viết có ảnh để giải phóng dung lượng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosajax.php:94
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You don't have any photos yet Bạn chưa có hình ảnh nào Details

You don't have any photos yet

Bạn chưa có hình ảnh nào

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosajax.php:430
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Photo of post %s Ảnh của bài %s Details

Photo of post %s

Ảnh của bài %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosadmin.php:296
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Configure the use of PeepSo Share Photos. cài đặt sử dụng Chia sẻ Ảnh trên PeepSo Details

Configure the use of PeepSo Share Photos.

cài đặt sử dụng Chia sẻ Ảnh trên PeepSo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosadmin.php:267
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Photos Settings Cài đặt hình ảnh Details

Photos Settings

Cài đặt hình ảnh

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosadmin.php:264
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The AWS Secret Key you received when you signed up for AWS (40 characters) Khóa bí mật AWS bạn nhận được khi đăng nhập AWS (40 ký tự) Details

The AWS Secret Key you received when you signed up for AWS (40 characters)

Khóa bí mật AWS bạn nhận được khi đăng nhập AWS (40 ký tự)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:17:45 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosadmin.php:214
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 5
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as